Kurs - 2 dagar

Koncernredovisning

grundkurs

Så upprättas en koncernredovisning enligt K3 och RR1:00

Definitioner, lagar och redovisningsnormer

Lär dig uttolka en koncernredovisning

Du som ska upprätta en koncernredovisning måste känna till de lagar och redovisningsnormer som påverkar utformandet. Den här kursen syftar till att ge kunskaper om koncernredovisningens regler och metoder samt om tekniker för att kunna upprätta och stämma av ett koncernbokslut. Kunskap om koncernens ekonomiska uppbyggnad är också en förutsättning vid kreditgivning till koncerner.

Du får bland annat lära dig att upprätta en koncernredovisning både för moderbolag och dotterbolag, att upprätta en förvärvsanalys, beakta minoritetsintressen, eliminera obeskattade reserver och aktier i dotterbolag samt hantera andra koncerninterna förhållanden. Kursen är inriktad på koncernredovisning enligt K3-regelverket men behandlar även Redovisningsrådets rekommendation RR1:00.

Kursen vänder sig till dig arbetar med koncernredovisning samt till dig som vill få förståelse för hur en koncernredovisning upprättas.

För dig som vet att helheten är större än summan av dess delar
För dig som vet att helheten är större än summan av dess delar

Kursprogram - 2 dagar

Dag 1

09.45Förmiddagskaffe serveras

10.00Definition av koncern

koncern i lagstiftningen

större och mindre koncerner

låneförbudsreglerna

civilrättslig och skatterättslig koncern

inledande exempel i koncernredovisningen

12.30Lunch

13.30Förvärvsanalysen

övervärde i goodwill

övervärde i materiella anläggningstillgångar

eliminering av obeskattade reserver och bokslutsdispositioner

eliminering av aktier i dotterbolag

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Sammanfattning av dag 1

Internvinster i koncernredovisning

anteciperad utdelning

beräkning och redovisning av minoritetsintresse

avstämning av eget kapital

11.30Lunch

12.30Koncernredovisningen och lagstiftningen

minoritetsskydd

koncernbidrag och skattefrihet vid utdelning

underprisöverlåtelse i koncern

Sammanfattning och avslutning

16.00Kursen avslutas